Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Öğretim Programı’nda yer alan 6. sınıf kazanımlarına göre; öğrenciler ilk dönemde “Bilişim Teknolojileri”, “Etik ve Güvenlik”, “İletişim, Araştırma ve İş Birliği” ve “Ürün Oluşturma” gibi konuları işleyerek hem bilişim teknolojileri kavramlarıyla yakından tanışacak hem de “Etik ve Güvenlik”, “Dijital Vatandaşlık”, “Siber Zorbalık”, “Güvenli Parola Oluşturma” gibi önemli sosyal konularda yetkinliklerini ve farkındalıklarını artıracaklardır.

Programlama eğitimine yönelik olan ikinci dönem etkinlikleri, öğrencilerin Algoritmik Düşünme, Algoritma Oluşturma, Ayrıştırma, Belirsizlikle Baş Etme, Çözümü Değerlendirme, Genelleme, Hata Ayıklama, İş Birliği İçinde Çalışma, Mantıksal Sorgulama, Neden-Sonuç İlişkisi, Otomasyon, Paralel İşleme, Sıralama, Soyutlama, Sistematik Düşünme, Veri Toplama, Veri Görselleştirme, Veri Çözümleme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Çok yönlü problem çözme becerisinin gelişimi ve blok temelli ortamlarda ileri düzey programlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

6. Sınıf 1. Dönem Konuları

[1. ÜNİTE] – BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

1.1 – Bilişim İle Değişim

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
BT.6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır.
BT.6.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.

📚 Konu İçeriği

Bilişim İle Değişim konusunda; bilişim teknolojileri kavramları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım alanları ve kullanım amaçları, BİT’in önemi, nesnelerin interneti (IoT), bilgisayar kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar, teknolojinin bedensel ve ruhsal etkileri anlatılmaktadır.

1.2 – İşletim Sistemini Tanıyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.1.2.1. İşletim sistemi kavramını açıklar.
BT.6.1.2.2. İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar.
BT.6.1.2.3. Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır.

📚 Konu İçeriği

İşletim Sistemini Tanıyorum konusunda; işletim sisteminin ne olduğu, işletim sisteminin görevi, farklı işletim sistemleri, kullanıcı arayüzü, dosya yönetim sistemi, verimlilik, uyumluluk, açık kaynak kodlu yazılım gibi konular anlatılmaktadır.

1.3 – Dosyalarım Nerede?

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.1.3.1. Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini açıklar.
BT.6.1.3.2. Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
BT.6.1.3.4. Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.
BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.

📚 Konu İçeriği

Dosyalarım Nerede? konusunda; dosya uzantıları (pdf, mp3, mp4, gif, jpeg, odt…), ofis programı çeşitleri, belgeleri tarama yöntemleriyle bilgisayara aktarma, dosya ve klasör işlemleri, bulut depolama işlemleri, dosya ve klasör sıkıştırma işlemleri anlatılmaktadır.

[2. ÜNİTE] – ETİK VE GÜVENLİK

2.1 – Artık Daha Bilinçliyim

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.2.1.1. İnternet etiğinin önemini ifade eder.
BT.6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
BT.6.2.1.3. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.

📚 Konu İçeriği

Artık Daha Bilinçliyim konusunda, etik kavramı, ne tür davranışların etik olup olmadığı, internet etiği , internet ortamındaki yanlış davranışlar ve kendimizi bu yanlış davranışlardan korumak için neler yapmamız gerektiği, dijital zorbalıktan korunmak için ne tür yöntemler tercih edilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

2.2 – Yaratıcı Ürünlerimiz Nasıl Korunuyor?

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.
BT.6.2.1.5. Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar.

📚 Konu İçeriği

Yaratıcı Ürünlerimiz Nasıl Korunuyor? konusunda; telif hakları, ücretsiz yazılım (freeware), lisanslı yazılım, geliştirme aşaması (beta) yazılım, geçici kullanım (trial) yazılım, demo yazılım gibi lisans türleri anlatılmaktadır.

2.3 – Dijital Dünyanın Suçluları

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.2.1.6. Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.
BT.6.2.1.7. Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir.

📚 Konu İçeriği

Dijital Dünyanın Suçluları konusunda; bilişim suçlarının neler olduğunu, bu suçların işlenmesi hâlinde ne gibi cezaların verilebileceğini, suçlardan kendimizi korumak için nasıl tedbirler almamız gerektiğini, başımıza bir sorun geldiğinde nerelere başvurmamız gerektiği anlatılmaktadır.

2.4 – Dijital Dünya

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkıları ve riskleri örnekler üzerinden tartışır.
BT.6.2.2.1. Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder.
BT.6.2.2.2. Öğrenci, bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içerikleri ayırt eder.

📚 Konu İçeriği

Dijital Dünya konusunda; teknolojik gelişimlerin geçmişten günümüze insanlar üzerinde etkisi, bilişim teknolojileri kullanılarak meydana gelen kültürler arası etkileşimin olumlu ve olumsuz yönleri, dijital ayak izinin ne olduğu ve nasıl silineceği, bilgisayar oyunlarının olumlu ve olumsuz etkileri, gibi konular anlatılmaktadır.

2.5 – Bilgim Değerli ve Önemli

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.
BT.6.2.3.2. Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.
BT.6.2.3.3. Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.
BT.6.2.3.4. Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.

📚 Konu İçeriği

Bilgim Değerli ve Önemli konusunda; hangi bilgilerimizin gizli olup olmadığı, bilgi güvenliğini tehdit eden unsurlar, bilgileri güvende tutmanın yolları, veri gizleme yöntemleri konuları anlşatılmaktadır.

2.6 – Dijital Tehlikeler

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.2.3.5. Zararlı yazılımları kavrar.
BT.6.2.3.6. Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını açıklar.

📚 Konu İçeriği

Dijital Tehlikeler konusunda; zararlı yazılımların amaçları, nasıl bulaştıkları, zararlı yazılım tehditlerinden nasıl korunabileceğimiz, bulaştığında ise neler yapmamız gerektiği, güvenlik duvarı ve antivirüs programlarının önemi anlatılmaktadır.

[3. ÜNİTE] – İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ

3.1 – Bilgisayar Ağları

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.3.1.1. Ağ kurmak için gerekli bileşenleri ve bileşenlerin özelliklerini açıklar.
BT.6.3.1.2. Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar.
BT.6.3.1.3. Bilgisayar ağlarının boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin farklılıkların nedenlerini tartışır.

📚 Konu İçeriği

Bilgisayar Ağları konusunda; bilgisayar ağlarının kullanıldığı yerler, internet tarayıcı, ağ oluşturmak için gereken donanımlar (ağ kartı, dağıtıcı, modem…) ve ağ türleri (geniş alan ağı, yerel alan ağı) anlatılmaktadır.

3.2 – Ara-Tara, Sor-Sorgula

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
BT.6.3.2.3. Bilgi yönetimi kavramını ve önemini ifade eder.
BT.6.3.2.4. EBA üzerinden farklı içeriklere erişim sağlar.

📚 Konu İçeriği

Ara-Tara, Sor-Sorgula konusunda; arama motorlarının kullanımı, bilgi yönetimi, veri kirliliği, arama sonuçlarının akıllıca sorgulanması, EBA arama motoru kullanımı işlenmektedir.

3.3 – İletişim Benim İşim

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.3.3.1. Farklı ve eş zamanlı iletişim sürecini kavrar.
BT.6.3.3.2. Farklı ve eş zamanlı olarak kullanılan iletişim teknolojilerini sınıflandırır.
BT.6.3.3.3. Forum ve sohbet araçlarını listeler.
BT.6.3.3.4. Sesli ve görüntülü iletişim araçlarını listeler.
BT.6.3.3.5. İletişim süreci açısından araçlar arasındaki farklılıkları tartışır.
BT.6.3.3.6. İhtiyaca göre doğru iletişim aracını seçerek etkili biçimde kullanır.

📚 Konu İçeriği

İletişim Benim İşim konusunda; geçmişten günümüze iletişim araçları, işitsel, görsel, yazılı ve basılı iletişim araçları, eş zamanlı (senkron) ve farklı zamanlı (asenkron) iletişim araçları anlatılmaktadır.

[4. ÜNİTE] – ÜRÜN OLUŞTURMA

4.1 – Sayılarla Oynuyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.4.1.1. Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.
BT.6.4.1.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu tabloyu biçimlendirir.
BT.6.4.1.3. Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapar.
BT.6.4.1.4. Tablodaki verilere filtre uygular.
BT.6.4.1.5. Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir.
BT.6.4.1.6. Farklı tablolama programlarını keşfeder.
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.

📚 Konu İçeriği

Sayılarla Oynuyorum konusunda; tablolama programları nedir, neler yapılabilir, tablolama programlarının arayüzü, tablo biçimlendirme, formül kullanımı, farklı tablolama programları konuları anlatılmaktadır.

4.2 – Veriler Filtreleniyor ve Sıralanıyor

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.4.1.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu tabloyu biçimlendirir.
BT.6.4.1.3. Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapar.
BT.6.4.1.4. Tablodaki verilere filtre uygular.
BT.6.4.1.5. Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir.
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.

📚 Konu İçeriği

Veriler Filtreleniyor ve Sıralanıyor konusunda; hazırlanmış bir tabloda verilerin sıralanması ve belirli ölçütlere göre filtrelenmesi anlatılmaktadır.

4.3 – Ses ve Video İşleme Programları

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.4.2.1. Ses ve video dosya biçimlerini bilir.
BT.6.4.2.2. Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.
BT.6.4.2.3. Ses dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.

📚 Konu İçeriği

Ses ve Video İşleme Programları konusunda; bilgisayardaki ses ve görüntü donanımları, sesin ve görüntünün nasıl kaydedildiği, ses ve görüntü dosyası uzantıları, ücretsiz olan Audacity programı ile ses kaydetme konuları anlatılmaktadır.

4.4 – Videomu Düzenliyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.4.3.4. Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.

📚 Konu İçeriği

Videomu Düzenliyorum konusunda; Windows Movie Maker veya Linux ortamında çalışan Openshot programıyla videolarda kesme, çoğaltma, geçiş animasyonları ekleme, videolara başlık ekleme konuları anlatılmaktadır.


6. Sınıf 2. Dönem Konuları

[5. ÜNİTE] – PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

5.1 – Haydi Veri Toplamaya

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.1. Verileri toplayarak türlerine göre sınıflandırır.
BT.6.5.1.10. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tartışır.

📚 Konu İçeriği

Haydi Veri Toplamaya konusunda; matematik ve bilgisayar arasındaki ilişki, ilk bilgisayar, bilgisayarın gelişimine katkı yapan bilim insanları, veri ve bilgi kavramları, veri tipleri (sayısal, karakter, mantıksal, özel veri, karakter dizisi) konuları anlatılmaktadır.

5.2 – Sabit mi Değişken mi?

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.

📚 Konu İçeriği

Sabit mi Değişken mi? konusunda; sabit ve değişken kavramları, sabit ve değişkenlerin problem çözümündeki önemi anlatılmaktadır.

5.3 – Böl, Parçala, Çöz

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.3. Bir problemi alt problemlere böler.
BT.6.5.1.4. Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.

📚 Konu İçeriği

Böl, Parçala, Çöz konusunda; basit problem ve karmaşık problem nedir, fonksiyon kavramı, fonksiyonların problem çözümündeki önemi anlatılmaktadır.

5.4 – Problem Çözmek Benim İşim

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.

📚 Konu İçeriği

Problem Çözmek Benim İşim konusunda; problem çözümünde algoritma kullanmanın önemi, algoritma yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

5.5 – Farklı Yollardan Aynı Çözüme

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.1.7. Farklı algoritmaları inceleyerek en hızlı ve doğru çözümü seçer.

📚 Konu İçeriği

Farklı Yollardan Aynı Çözüme konusunda; karşılaşılan problemin birden fazla çözümü olabileceği ve bu problem çözmek için farklı algoritmalar geliştirilebileceği anlatılmaktadır.

5.6 – Ayıkla Pirincin Taşını

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.8. Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde düzenler.

📚 Konu İçeriği

Ayıkla Pirincin Taşını konusunda; akış şemalarında yer alan hataların nelere sebep olabileceği, hataları tespit etmenin ve hataları gidermenin önemi anlatılmaktadır.

5.7 – Benzer Sorun Benzer Çözüm

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.1.9. Problemin çözümünü, benzer problemler için geneller.

📚 Konu İçeriği

Benzer Sorun Benzer Çözüm konusunda; günlük hayatta karşılaştığımız bazı problemlerin çözüm yöntemlerinin, benzer özellikteki daha karmaşık problemlerin çözümünde kullanılabileceği anlatılmaktadır.

5.8 – Scratch & mBlock İle Tanışıyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.1. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.6.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın işlevlerini açıklar.

📚 Konu İçeriği

Scratch & mBlock İle Tanışıyorum konusunda; blok tabanlı programlama nedir, çeşitleri nelerdir, Scratch & mBlock programının arayüzü ve özellikleri, Scratch & mBlock üyelik işlemleri anlatılmaktadır.

5.9 – Scratch’i & mBlock’u Keşfediyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın işlevlerini açıklar.
BT.6.5.2.3. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.4. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.

📚 Konu İçeriği

Scratch’i & mBlock’u Keşfediyorum konusunda; Scratch & mBlock programının arayüzünde yer alan bölümlerin kullanımı ve kod bloklarını kullanarak basit düzeyde nesne hareketlendirme işlemleri anlatılmaktadır.

5.10 – Haydi Canlanalım

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.3. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.4. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek
düzenler.
BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.6. Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

📚 Konu İçeriği

Haydi Canlanalım konusunda; Scratch & mBlock programında animasyon yapımı anlatılmaktadır.

5.11 – Nesneler Konuşuyor

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.6. Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur
BT.6.5.2.8. Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

📚 Konu İçeriği

Nesneler Konuşuyor konusunda; Scratch & mBlock programında nesnelerin yazı ve ses efektleriyle konuşmaları ve sahneler arası geçiş konuları anlatılmaktadır.

5.12 – Düşünen Bilgisayar

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.6. Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.8. Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.9. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.10. Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.12. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

📚 Konu İçeriği

Düşünen Bilgisayar konusunda; Scratch & mBlock programında algılama ve operatör bloklarının kullanımı, değişken kullanımı, dışarıdan resim ekleme işlemleri anlatılmaktadır.

5.13 – Çizim Yapıyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.6. Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.8. Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.9. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.10. Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.12. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.13. Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.
BT.6.5.2.14. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.

📚 Konu İçeriği

Çizim Yapıyorum konusunda; Scratch & mBlock programında kalem grubu bloklarının eklenmesi, kalem grubu blokları kullanılarak çizim yapma konuları anlatılmaktadır.

5.14 – Oyun Yazıyorum

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.6. Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.8. Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.9. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.10. Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.12. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.13. Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.
BT.6.5.2.14. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.

📚 Konu İçeriği

Oyun Yazıyorum konusunda; yukarıdan düşen objeleri toplamaya ve objelerin rastgele hareketlerini takip edip yakalamaya dayalı basit oyunların programlama adımları anlatılmaktadır.

5.15 – Scratch & mBlock Projem

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.15. Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir proje oluşturur.

📚 Konu İçeriği

Scratch & mBlock Projem konusunda; Scratch & mBlock programı kullanılarak tüm öğrenilenleri kapsayan bir proje yapımı ele alınmaktadır.

5.16 – Projelerimizi Değerlendiriyoruz

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.15. Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir proje oluşturur.

📚 Konu İçeriği

Projelerimizi Değerlendiriyoruz konusunda; yapılan Scratch & mBlock projeleri, değerlendirme ölçeği çerçevesinde değerlendirilmektedir.

5.17 – Tekrar Edelim

🎯 Hedeflenen Kazanımlar

BT.6.5.2.13. Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.
BT.6.5.2.14. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.
BT.6.5.2.15. Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir proje oluşturur.

📚 Konu İçeriği

Tekrar Edelim konusunda; daha önceki derslerde işlenen konuların kısaca tekrarı yapılıp ardından Scratch programının “keşfet” bölümünde veya mBlock programının “community” bölümünde yer alan projelerin incelenmesi sağlanmaktadır.